Rekneskap
Administrasjon
Rådgjeving
Ask Administrasjon AS tilbyr rekneskapstenester, administrative tenester og rådgjeving til små bedrifter. Som godkjent rekneskapsselskap er vi med i Regnskap Norge og Norges Bondelag.
VÅRE TENESTER
  • Bokføring/bilagshandsaming
  • Betalings- og fakturatenester 
  • Lønsarbeid 
  • Avstemming
  • Rapportering (inkl. MVA og A-melding)
  • Årsavslutning (inkl. Skattemelding)
  • Utarbeiding av administrative rutinar   
  • Prosjektleiing (t.d. ved nyetablering, omdanning og avvikling)
OM OSS
Som rekneskapsselskap pliktar vi å vere ajour med kunnskap innan lover og forskrifter på fagfeltet. Vi vil levere tenester som gjer at du kan få mest mogleg nyttig informasjon til beste for bedrifta di.

Vi er medlem i Regnskap Norge og har samarbeidsavtale med Noregs Bondelag. Vi deltek på deira kurs og seminar for å vere best mogleg fagleg oppdaterte.

Rekneskapsbransjen er i ei rivande utvikling, og vi er opptekne av å ta i bruk dei siste og mest effektive metodane for å gjere ein nøyaktig og god jobb.
TILSETTE
Ragne Ørstavik Sørheim
Dagleg leiar og statsautorisert rekneskapsførar
Ragne har master i styring og leiing. Ho har lang administrativ røynsle frå offentleg og privat verksemd.
+47 406 32 752
ragne@askadmin.no
Gry Olsson
Statsautorisert rekneskapsførar
Gry har Bachelor i rekneskap og revisjon.
+47 450 66 021
gry@askadmin.no
Per Arne Saure
Rekneskapsførar
Per Arne har ført rekneskap sidan 1981og har vore tilsett hjå Fredrik Mork Håskjold i over 20 år.
+47 974 76 441
perarne@askadmin.no
Yngvild Sørheim
Rekneskapmedarbeidar
Yngvild har m.a. studert matematikk og er i gong med vidare studiar i økonomi og rekneskap.
+47 458 34 412
yngvild@askadmin.no
Tjalve Sørheim
Rekneskapmedarbeidar
Tjalve jobbar deltid i kombinasjon med å vere bonde. Han har mange års erfaring som lærar.
+47 979 50 895
tjalve@askadmin.no
TILPASSA LØYSINGAR
Bruk av Agro Økonomi og Tripletex gjer at vi kan jobbe raskt og effektivt, samstundes som vi leverer tenester av høg kvalitet. Som kunde vil du få løysingar som er tilpassa dine behov og vi gir deg ein dedikert kontaktperson. Om du vil, kan du få alt i skya eller alt på papir, - slik det passar best for deg. Vel du ei skyløysing, kan du logge deg på kvar og når du vil, også med mobil. Programvaren skal gi deg tilgang til ei komplett økonomistyring.
Pålogging til Agro24 her:
Pålogging til Tripletex her:
KONTAKT OSS
Ask Administrasjon AS
Hamnegata 20, 6100 VOLDA
Org. nr. 823 844 492 MVA
Bankkonto 3991.11.95406 
+47 70 23 98 70
post@askadmin.no